รู้จักกับเรา “ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve”

ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve "อาชีพที่ใช่ ชีวิตที่ชอบ"

"เราคือคือธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการทำให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศสามารถเลือกเส้นทางการเรียนและอาชีพที่ตนเองรักได้อย่างมั่นใจและตรงกับความชอบ ความถนัดและคุณค่าในชีวิตของตนเอง"

ทำไมพวกเราต้องมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้?

"เด็กมัธยมของไทยไม่สามารถตัดสินใจวางแผนการเรียน และตัดสินใจเลือกอาชีพในอนาคตของตนเองได้อย่างมั่นใจ"

เพราะว่าเด็กมัธยมของประเทศเราจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญต่อชีวิต นั่นคือ การตัดสินใจเลือกสายการเรียนตอนเลื่อนชั้นขึ้นมัธยมปลาย และการตัดสินใจเลือกคณะที่จะเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งๆ ที่ตัวพวกเขา ยังไม่มีภาพเป้าหมายว่า ตัวเขาอยากจะโตขึ้นมาประกอบอาชีพอะไร? อยากจะสร้างสรรค์อะไรขึ้นมาในสังคมนี้บ้าง? รวมถึงไม่มีความรู้เกี่ยวกับโลกของการทำงานและการประกอบอาชีพเลยแม้แต่น้อย!

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นำมาซึ่งปัญหาการศึกษาทั้งการที่เด็กๆ ไม่สนใจเรียน ไม่มีความสุขในการเรียน นอกจากนี้เด็กๆ กลุ่มนี้จะขาดแรงจูงใจ ขาดความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ไม่เพียงผลที่จะเกิดต่อตัวเด็กเองหรือระบบการศึกษาเท่านั้น แต่การที่เด็กตัดสินใจเลือกสายอาชีพโดยมีข้อมูลไม่สมบูรณ์จนทำให้เด็กมีการตัดสินใจเลือกแค่บางสายอาชีพ เลือกตามผู้ปกครอง เลือกตามกระแสสังคม ยังทำให้สังคมขาดความหลากหลายทางอาชีพ เกิดการล้นเกินในตลาดแรงงานบางสายอาชีพและขาดแคลนแรงงานในบางสายอาชีพ และที่สำคัญประเทศชาติจะต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีความตั้งใจ มีความเคารพในอาชีพที่ทำ ละทิ้งศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

"เด็กๆ ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง ขาดข้อมูลอาชีพเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และขาดการสนับสนุนด้านการแนะแนวอาชีพ"

สาเหตุของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มาจากการที่เด็กๆ ในวัยมัธยมศึกษาของประเทศไทยขาดโอกาสและประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว ซึ่งเป็นส่วนที่จะช่วยให้พวกเขาได้ค้นพบความสนใจ ค้นพบความฝัน ค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของพวกเขา ประกอบกับความรู้เกี่ยวกับอาชีพและโลกของการประกอบอาชีพที่เด็กๆ ยังมีความรู้ ความเข้าใจไม่มากเพียงพอที่จะสร้างตัวเลือกอาชีพในอนาคตให้แก่ตนเองได้

สถานการณ์ของปัญหายังมีสาเหตุมาจากความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวที่แคบเกินไปจนมุ่งให้ข้อมูลเพียงแค่ข้อมูลการศึกษาต่อโดยละเลยการแนะแนวอาชีพซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนแรกในกระบวนการแนะแนวอาชีพ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้เด็กๆ สามารถร่างภาพเป้าหมายในอนาคตของตนเองได้

นอกจากนี้มาตรฐานงานแนะแนวที่ไม่เท่ากันของแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศ ยังซ้ำเติมให้เด็กๆ ในบางพื้นที่ถูกทิ้งให้ตัดสินใจเส้นทางการเรียน เส้นทางชีวิตด้วยตัวเขาเองเพียงลำพัง โดยไม่มีการสนับสนุนใดๆ อีกด้วย

เราแก้ไขปัญหานี้อย่างไร?

 "ถ้าเด็กมัธยมในประเทศไทยมีกิจกรรมหรือข้อมูลที่ช่วยให้พวกเขารู้จักกับอาชีพรอบตัวมากขึ้น
แล้วเด็กมัธยมของเราจะมีการเลือกและตั้งเป้าหมายอาชีพในอนาคตที่คิดว่าเหมาะสมกับตนเองได้"

ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแนะแนวอาชีพขึ้นในประเทศไทย เพราะถ้าหากมองเปรียบเทียบจากตัวอย่างของหลายๆ ประเทศ เราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีกระบวนการแนะแนวโดยเริ่มที่การแนะแนวอาชีพเพื่อให้เด็กๆ เกิดเป้าหมายอาชีพเสียก่อน จากนั้นจึงค่อยนำการแนะแนวเส้นทางการเรียนมาให้เด็กได้รู้เพิ่มเติมว่าสิ่งที่พวกเขาอยากจะเป็นนั้นต้องมีเส้นทางการเรียนและการเตรียมตัวอย่างไร

a-chieve จึงต้องการสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องแนะแนวอาชีพ และสนับสนุนข้อมูลหรือสื่อเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพที่จำเป็นต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ให้กับเด็กมัธยม ครูแนะแนว หรือผู้ปกครองทั่วประเทศ ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านการแนะแนวอาชีพ สร้างฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลอาชีพผ่านทางช่องทางออนไลน์ และหลักสูตรกระบวนการแนะแนวสำหรับการสอนแนะนวในโรงเรียน รวมถึงการสร้าง

รายละเอียดของส่วนงานต่างๆ ที่กิจการเพื่อสังคม a-chieve ดำเนินงานมาตลอด 7 ปี มีดังนี้

 1. สร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ด้านการแนะแนวอาชีพ ดังนี้
  • a-chieve shadow: โตแล้วไปไหน? กิจกรรมแนะแนวอาชีพในรูปแบบ job shadow ที่แรกของประเทศไทยที่เปิดกว้างให้เด็กมัธยมที่สนใจจากทั่วประเทศได้สมัครเข้ามาสัมผัสบรรยากาศการทำงานจริง
   ซึ่งจะถูกจัดขึ้นในทุกๆ ช่วงปิดเทอมของทุกปี รายละเอียดกิจกรรม : https://www.a-chieve.org/experience/shadow
  • a-chieve openworld: เปิดโลกสายอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพที่รวบรวมพี่ต้นแบบอาชีพที่เป็นคนทำงานในแต่ละอาชีพมาพูดคุย
   บอกเล่าถึงข้อมูลอาชีพของตนเองให้น้องๆ มัธยมได้เห็นภาพเกี่ยวกับอาชีพที่ใฝ่ฝัน และอาชีพใหล้เคียงอื่นๆ ได้มากเพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจวางแผนอนาคตได้ รายละเอียดกิจกรรม
   : https://openworld.a-chieve.org
  • เทศกาลฟักฝันเฟส งานเทศกาลสำหรับการแนะแนวอาชีพงานแรกของประเทศไทยที่เปิดให้เด็กมัธยมจากทั่วประเทศได้เข้ามาค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองกับพี่ต้นแบบอาชีพมากกว่า
   60 อาชีพ และกิจกรรมค้นหาตนเองอีกกว่า 10 กิจกรรม ที่อยู่ภายในงาน รายละเอียดกิจกรรม : 
   http://www.fukfunfest.com
  • จัดงานแนะแนวอาชีพในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับ หน่วยงานเอกชน และ หน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานที่เคยจัดงานร่วมกับเรามีทั้ง
   มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, Seagate Technology (Thailand) Ltd., บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน), Micorosft(Thailand),
   โพธิวิชชาลัย เป็นต้น
 2. พัฒนาฐานข้อมูลอาชีพออนไลน์ เพื่อให้เด็กมัธยมทั่วประเทศสามารถเข้ามาเรียนรู้ข้อมูลอาชีพที่สนใจด้วยตัวเองได้ เราจึงรวบรวมข้อมูลอาชีพจากสาขาอาชีพต่างๆ
  ไว้ให้มากที่สุด เข้าชมข้อมูลอาชีพของเราได้ที่: https://www.a-chieve.org/information/occupation
 3. พัฒนาหลักสูตรการค้นหาตัวเองและเป้าหมายสำหรับการแนะแนวในโรงเรียน โดยเราได้นำหลักสูตรไปทดลองในโรงเรียนบ้านเกาะรัง จ.ลพบุรี
  ในเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม 2560
 4. สร้างเครือข่ายพี่ต้นแบบอาชีพ ปัจจุบัน a-chieve มีเครือข่ายพี่ต้นแบบอาชีพและองค์กรที่พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆ มัธยมเข้าไปเรียนรู้อาชีพในองค์กร
  หรือ ยินดีมาร่วมเป็นวิทยากรให้ข้อมูลอาชีพน้องๆ จากประสบการณ์ทำงานของพี่ต้นแบบกว่า 100 องค์กร ซึ่งเราพยายามขยายเครือข่ายเหล่านี้ให้ได้ทั่วประเทศ

ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของพวกเรา

 • เด็กมัธยมที่เข้าร่วมรู้จักการทบทวนตนเอง และมีความตั้งใจที่จะค้นหาตนเองผ่านการลองทำกิจรรมต่างๆ มากขึ้น
 • เด็กมัธยมที่เข้าร่วมมีความสนใจที่จะเรียนรู้อาชีพรอบตัวและโลกของการทำงาน พร้อมมีความกล้าที่จะออกเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น
 • เด็กมัธยมกลับมาช่วยทำงานอาสาสมัครด้วยความสามารถที่ตนเองมีเพื่อฝึกฝนทักษะการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากการเปลี่ยนแปลงในตัวของเด็กมัธยมแล้ว a-chieve ยังมีเป้าหมายที่จะสร้างสังคมที่ยินดีเปิดโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพให้กับเด็กมัธยมด้วยการชวนพี่ๆ คนทำงานหรือองค์กรต่างๆ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในฐานะพี่ต้นแบบอาชีพผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพของตนเองอีกด้วย 

 • จากการดำเนินงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมา กิจการเพื่อสังคม a-chieve มีการติดต่อและร่วมมือกับพี่ๆ คนทำงาน หรือองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายพี่ต้นแบบอาชีพที่ผลัดเปลี่ยนกันตอบตกลงเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพของเราตามช่วงเวลาที่พี่ๆ สะดวก มาแล้วมากถึงกว่า 70 องค์กร
 • จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (จำนวน 4 กิจกรรม) มีพี่ต้นแบบอาชีพที่ตอบรับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเรา จำนวนทั้งสิ้น 56 คน/องค์กร (แบ่งเป็นในนามองค์กร 27 องค์กร และ ในนามบุคคล 29 บุคคล)
 • พวกเราทีม a-chieve คาดหวังว่า การเปิดโอกาสการเรียนรู้เรื่องอาชีพให้เด็กมัธยมนี้ จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอาสาสมัครสำหรับองค์กรต่างๆ ในท้ายที่สุด เพราะกิจกรรมแนะแนวอาชีพเหล่านี้ไม่เพียงมีประโยชน์ต่อเด็กมัธยมเท่านั้น แต่ยังส่งผลกับบรรยากาศในที่ทำงานของพี่ต้นแบบ และส่งผลต่อความรู้สึกของพี่ๆ คนทำงานในฐานะพี่ต้นแบบอาชีพอีกด้วย ด้านล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลตอบรับที่พี่ต้นแบบมีต่อการเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแนะแนวอาชีพของเรา

กิจกรรมเรียนรู้เรื่องอาชีพและการทำงาน เพื่อเสริมการสอนในห้องเรียนของครูแนะแนวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ทุกแรงบันดาลใจในการทำงานและข้อมูลอาชีพถูกรวบรวมเป็นคลังข้อมูลออนไลน์ เพื่อเป็นสื่อการสอนในห้องเรียนให้ครูแนะแนวทั่วประเทศ
เป็นตัวอย่างกิจกรรมเรียนรู้อาชีพและการทำงานที่ครูแนะแนวสามารถทำไปใช้ต่อได้