รู้จักกับเรา “ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve”

 

ธุรกิจเพื่อสังคม a-chieve

"a-chieve อยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ทุกคนสามารถค้นพบตัวตน เห็นคุณค่าในตัวเอง ออกแบบเส้นทางชีวิต และไปต่อด้วยตัวเองได้อย่างแข็งแรง ทั้งวิธีคิดและจิตใจ"

 

ทำไมพวกเราต้องมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้?

 

ความท้าทายสำคัญของเด็กมัธยมไทย คือ ยังไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้จะออกแบบทางเลือกในอนาคตที่เหมาะกับตัวเองอย่างไร ในขณะเดียวกันก็ยังไม่มีแผนรับมือกับความเครียด ความกดดันในการใช้ชีวิต 

มีผลสำรวจมากมายที่แสดงให้เห็นว่า เด็กมัธยมไทยจำนวนไม่น้อย ตัดสินใจเรื่องการเรียนต่อหรือการประกอบอาชีพ ที่ไม่เหมาะกับตัวเองและบริบทรอบตัว นำไปสู่ผลที่ตามมา ทั้งอัตราการเรียนต่อที่ลดลง อัตรานักเรียนไทยหลุดจากระบบการศึกษาสูงขึ้น สัดส่วนการประกอบอาชีพไม่ตรงสายที่เรียนมาสูงขึ้น อัตราว่างงานเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน รายงานจากกรมสุขภาพจิตระบุว่า เด็กวัยรุ่นไทย ร้อยละ 28 มีภาวะเครียดสูง ร้อยละ 32 มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า และอีกร้อยละ 22 มีความเสี่ยงจะฆ่าตัวตาย ตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มสูงมากที่สถานการณ์จะย่ำแย่ลงโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19

 

 

จากการทำงานตลอด 10 ปีของ a-chieve เราพบว่า ปัญหาดังกล่าวมีสาเหตุหลักๆ มาจาก

 1. ขาดแหล่งข้อมูล ทั้งด้านการเรียนต่อ อาชีพ ทุนการศึกษา และดูแลใจ
 2. ขาดกิจกรรมเรียนรู้ฝึกฝนทักษะด้านการออกแบบเส้นทาง และด้านการดูแลใจ
 3. ขาดวิธีคิดเพื่อออกแบบเส้นทางชีวิตและดูแลจิตใจ
 4. ขาดพื้นที่ปลอดภัยที่มีคนพร้อมรับฟังและคนให้คำปรึกษา เรื่องการออกแบบเส้นทางชีวิตและการดูแลจิตใจ

 

a-chieve ทำอะไรเพื่อจัดการความท้าทายเหล่านี้?

 

ปี 2554 - ปัจจุบัน

เราสร้างระบบ Ecosystem ของการแนะแนวให้เด็กๆ กว่า 22,000 คน ทั้งในกทม.และต่างจังหวัด

เพื่อช่วยให้เด็กๆ สามารถออกแบบทางเลือกของตัวเองได้ ประกอบด้วย กระบวนการสร้าง Know-how ให้เด็กๆ มีวิธีคิด ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ หลายระดับความเข้มข้น ทั้งแบบ Offline และ Online โดยเรามีการวัดผลการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความรู้สึก มุมมองทัศนคติ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการออกแบบเส้นทางในอนาคต

ปี 2561 - ปัจจุบัน

เราพัฒนาระบบครูแนะแนว ในโครงการฯ 4 รุ่น รวม 105 คน จาก 61 โรงเรียน 25 จังหวัดทั่วประเทศ

เพื่อให้คุณครูสามารถนำกระบวนการเรียนรู้ของ a-chieve ไปใช้สนับสนุนนักเรียน โดยเปิดรับสมัครและคัดเลือกคุณครูจากทั่วประเทศ เข้ามาอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกระบวนการติดตามและสนับสนุน พร้อมด้วยหลักสูตรแนะแนวและเครื่องมือ ที่ a-chieve ออกแบบโดยอิงตามหลักสูตรแกนกลาง รวมกับ Insight ความเข้าใจในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน นอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายครูที่พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนครูด้วยกันอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ปี 2565 เป็นต้นไป

เรามุ่งมั่นจะยกระดับระบบแนะแนวให้เกิดเป็น a-chieve HUB และ แนะแนวฮับ ให้สามารถเข้าถึงและสนับสนุนน้อง ๆ นักเรียนและคุณครูได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น ผ่านรูปแบบและกระบวนการทั้งแบบ Online และ Offline

 

Impact ที่ผ่านมาของพวกเรา

ด้านการสนับสนุนเด็ก

 • น้องๆ มัธยมที่เข้าร่วมกิจกรรมพึงพอใจรูปแบบการเรียนรู้และการสนับสนุนของทีมงาน วัดผลการเปลี่ยนแปลงด้านทักษะชีวิตได้ในระดับ สูงขึ้น 
 • น้องๆ มัธยมที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม ส่วนหนึ่งกลับมาเป็นอาสาสมัครช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กๆ ต่อ
 • เกิดเครือข่ายพี่ต้นแบบอาชีพที่มีคุณภาพและ active
 • หลักการ กระบวนการ ได้รับการพิสูจน์และถูกต่อยอดออกไปให้ใช้จริงโดยคุณครู จนเห็นผลประจักษ์ และสามารถใช้กับเด็กที่มีลักษณะหลากหลายในหลากมิติ เช่น เด็กพิการ, เด็กนอกระบบ, เด็กชายขอบ

ด้านการสนับสนุนครู

 • หลักการได้รับการพิสูจน์ เห็นผลเป็นรูปธรรม เครื่องมือพัฒนาครู ยืนยันจากผลการเปลี่ยนแปลง ครูนำไปใช้จริง เห็นผลจริง
 • เกิดเครือข่ายครูที่ active และพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนกันและกัน
 • เกิดการขยายผลสู่ครูนอกเครือข่าย ทั้งในและต่างโรงเรียน

ด้านการทำงานกับคนและหน่วยงานต่างๆ

 • เกิดเครือข่ายพี่ต้นแบบกว่า 80 อาชีพ รวมสะสม 700 คน ที่พร้อมร่วมขับเคลื่อนงานแนะแนวอาชีพและการเรียนต่อกับเรา
 • เกิดความร่วมมือกับหน่วยงาน ภาคีโครงการต่างๆ ในบทบาทที่ไม่ใช่ผู้ว่าจ้าง-ผู้ถูกจ้าง เพราะเราคือ Partner ที่มีเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาไทยด้านงานแนะแนวร่วมกัน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และออกแบบงานร่วมกัน

เป้าหมายไปต่อของเรา

เรามุ่งมั่นจะสร้าง Impact ให้เข้าถึงเด็กมัธยมทั่วประเทศ ทั้งการขยายผลผ่านกิจกรรม Offline และพัฒนา Online Platform ให้ทั้งเด็กและครูเข้ามาเรียนรู้ผ่านกระบวนการแบบออนไลน์ได้ เข้าถึงหลักสูตรที่ครูสามารถเอาไปใช้ต่อได้

 

สามารถติดตามข้อมูลการทำงานของเราได้ที่ 

อีเมล : info@a-chieve.org

โทร : 063-952-6449 (วิน), 081-423-3323 (เอิร์ธ)

ช่องทาง Social Media


Ecosystem เพื่อรู้จักและออกแบบทางเลือกของเด็กมัธยม ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 1. เครือข่ายพี่ต้นแบบอาชีพ กว่า 80 อาชีพ รวมสะสม 700 คน 
 2. เครือข่ายครูแนะแนวรุ่นใหม่ฯ 4 รุ่น 105 คน จาก 61 โรงเรียน 25 จังหวัดทั่วประเทศ
 3. กิจกรรมแนะแนวอาชีพ หลากหลายรูปแบบการเรียนรู้และระดับความเข้มข้น
 4. ฐานข้อมูลอาชีพ ครอบคลุมความสนใจ อัพเดตต่อเนื่อง ข้อมูลถูกต้อง เข้าถึงง่าย
 5. หลักสูตรเครื่องมือแนะแนว ครูนำไปต่อยอดใช้จริง เห็นผลจริง
 6. เครือข่ายอาสาสมัคร มากกว่า 100 คน หมุนเวียนดูแลจัดการงานผู้เข้าร่วมสะสม 7,000 คน