ข่าว อื่นๆ

การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ในห้องแนะแนว

เพราะว่าเป้าหมายของการจัดกิจกรรมแนะแนวไม่ว่าจะกำหนดโดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พ.ศ. 2551 หรือกำหนดโดยตัวของครูผู้ทำหน้าที่แนะแนวแต่ละคนต่างก็ต้องการที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทางความคิด พฤติกรรม ให้สามารถกำหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิต ปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งล้วนเป็นทักษะในการเรียนรู้และดำเนินชีวิตขั้นสูง (ตามแนวคิดของ Bloom’s Taxanomy) ที่เราในฐานะผู้อำนวยการเรียนรู้จะไม่สามารถพานักเรียนของเราไปให้ถึงได้เลยหากใช้แค่วิธีการท่องให้จำ เขียนให้จด บอกให้รู้ หากแต่ต้องใช้การจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องได้มีประสบการณ์ตรง ให้กระทบความรู้สึก เกิดเป็นความรู้ใหม่ที่ต่อยอดมาจากความสนใจหรือประสบการณ์เดิมของแต่ละคน หรือก็คือวิธีการเรียนรู้ตามแนวคิด Transformative Learning นั่นเอง เป้าหมายของกิจกรรมแนะแนวเปรียบเทียบกับทักษะในการเรียนรู้ของมนุษย์ตามแนวคิดของ Bloom’s Taxanomy ถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงห้องแนะแนวของเราให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร เรามีอยู่ 3 สิ่งที่สามารถทำได้เลยเพื่อเปลี่ยนห้องแนะแนวของเราให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้ นั่นคือ สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นในห้องเรียน พื้นที่ปลอดภัยก็คือ พื้นที่ที่นักเรียนแต่ละคนจะรู้สึกดีที่จะอยู่ร่วมกัน รู้สึกได้รับการยอมรับในการเป็นตัวตนของแต่ละคน มีความเสมอภาคในการแสดงความคิดเห็น โดยที่เราสามารถสร้างให้เกิดขึ้นมาในห้องเรียนได้ด้วยการฟังด้วยใจ มีการปฏิบัติต่อกันอย่างไม่ตัดสิน ยอมรับในความแตกต่างหลากหลายทั้งทางความคิดและตัวตน  สามารถแลกเปลี่ยนความคิดได้อย่างอิสระเสรี ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติให้เห็นผ่านการจัดการเรียนรู้ตลอดเวลา เพื่อให้ตัวผู้นำกระบวนการ (ครู) และกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำ ได้เห็น เป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้เข้าใจ ยอมรับและปฏิบัติตามจนกลายเป็นวัฒนธรรมของห้องเรียนนั้นในที่สุด การให้ความสำคัญกับประสบการณ์ นั่นคือ การสร้างการเรียนรู้นเรื่องต่างๆ ผ่านกิจกรรมที่ได้ลงมือทำ ได้เห็นจริง สถานที่จริง คนจริงๆ ฯลฯ (ที่ไม่ใช่แค่ตัวหนังสือในหนังสือ)  นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับประสบการณ์เก่าที่นักเรียนแต่ละคนสะสมมาก่อนที่จะมาเรียนรู้ร่วมกัน สามารถทำได้ด้วยการเปิดให้มีการพูดคุยหรือเชือมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่กับประสบการณ์เก่าของแต่ละคนให้มากขึ้น […]

a-chieve จัดสัมมนาครูแนะแนว “การแนะแนวเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”

a-chieve ร่วมกับ สสค., อบจ. สุรินทร์ และจังหวัดสุรินทร์ จัดงานสัมมนาสำหรับครูแนะแนวในพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 35 คน เพื่อช่วยสนับสนุนให้ครูแนะแนวและคุณครูที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแนะแนวได้มีเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนของตนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในได้ การสัมมนาในครั้งนี้ a-chieve ได้ออกแบบเนื้อหาจากทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง หรือ Transformative Learning ที่เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากความเข้าใจภายใน ผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่กระทบเข้าไปในความรู้สึก จนเกิดเป็นความคิด ความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้ ต่อยอดจากฐานประสบการณ์เดิมของผู้เรียนแต่ละคน โดย a-chieve ได้นำกิจกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้ที่พวกเราใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของกิจกรรมต่างๆ ของเรามาแบ่งปันให้คุณครูที่เข้าร่วมทุกท่านได้เรียนรู้ร่วมกัน สุดท้ายนี้ a-chieve ต้องขอขอบคุณ > คุณครูทุกท่านที่สนใจในงานของเรา มาช่วยกันเติมพลัง และพร้อมที่จะนำไปขยายผลต่อไป > สสค. ที่ช่วยสนับสนุนให้เราขยับเข้าสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอนวิชาแนะแนวของประเทศไทยไปอีกขั้น > ทีม อบจ.สุรินทร์ นำโดยท่านปลัดไกรศักดิ์ ที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดการสัมมนาทั้งหมด “workshop นี้ไม่มีโต๊ะ ไม่มีสิ่งกีดขวางการเรียนรู ้ ใช้แค่สองมือ หนึ่งใจ กับหลากหลายประสบการณ์เดิม เพื่อก่อเกิดความคิด ความรู้ใหม่ๆ” “เริ่มต้นกระบวนการด้วยการทำความรู้จักและเริ่มสร้างพ ื้นที่ปลอดภัยร่วมกันผ่านกิ จกรรมรูปแทนตัว พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของรู ปแทนตัวนั้นกับเพื่อนใหม่ใน […]

a-chieve เข้าโรงเรียนแล้วนะ รู้ยัง!?!

บันทึกการเรียนการสอน คาบที่ 2 ของการนำเนื้อหาเข้าโรงเรียนของ a-chieve ในปีนี้ a-chieve มีโครงการสำคัญอีก 1 โครงการ นั่น คือ การนำเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่พวกเราใช้ในกิจกรรมต่างๆ มาปรับและพัฒนาให้เหมาะสมกับเงื่อนไขต่างๆ ที่โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศจะต้องเจอ เพื่อขยายผลเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในคาบแนะแนวของแต่ละโรงเรียนให้ดีขึ้น โดยโครงการนำร่องในครั้งนี้ a-chieve ได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านเกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี   พื้นที่ปลอดภัยสร้างได้ในโรงเรียน ความท้าทายแรกของงานนี้ คือ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้น เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในกิจกรรมแนะแนวของ a-chieve ในคาบนี้เรามุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในห้องเรียนและใช้กิจกรรมที่เน้นการพูดคุยกับเพื่อนใหม่ๆ ให้มากขึ้น เน้นการแสดงออกทางความคิด การกระทำจากตัวเด็กๆ ให้มาก ซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็น่าสนใจ ถึงแม้ในคาบแรกเราจะเห็นว่าเด็กๆ ยังเขินและหัวเราะตัวเองในการจับคู่คุยกัน แต่พอคาบที่สองเริ่มขึ้นเด็กๆ สามารถจดจำกติกาการฟังอย่างตั้งใจ และเริ่มแลกเปลี่ยนในการจับคู่กันมากขึ้น ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามสามารถสร้างได้ ถ้าครูผู้สอนเปิดใจที่จะยอมให้ห้องเรียนมีความเท่าเทียมกันและเปิดให้เด็กๆ แสดงออกในพื้นที่ของตนเองได้มากขึ้น เรียนรู้เรื่องการทบทวนตัวเองในห้องเรียน “ถ้าเป้าหมายเพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าจะพัฒนาตัวเองได้จะต้องรู้จักทบทวนสิ่งที่ทำไปแล้ว แล้วนำมาแก้ไข ทำซ้ำ เรียนรู้ใหม่ ไปเรื่อยๆ ก็ถือได้ว่ากิจกรรมนี้บรรลุเป้าหมายนะ” ส่วนหนี่งที่ทีมงานสะท้อนภายหลังจากทำการสอนในคาบที่ 2 หัวข้อนี้เป็นหัวข้อสำคัญที่เป็นหัวใจของการรู้จักและเข้าใจตนเอง โดยเราให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะทบทวนตัวเองผ่านกิจกรรม ซึ่งเด็กๆ […]

กิจกรรม Career Day : เมื่อ a-chieve ทำทัวร์แนะแนวอาชีพ

ช่วงวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 60 ที่ผ่านมา a-chieve มีโอกาสได้จัดกิจกรรมในรูปแบบทัวร์แนะแนวอาชีพให้กับโรงเรียน 4 โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคเหนือ! บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ a-chieve ร่วมกันจัดกิจกรรมที่ชื่อ “Career Day : เปิดโลกอาชีพ ปูเส้นทางสู่อนาคต” ให้กับโรงเรียนบ้านสระและโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม จ.พะเยา, โรงเรียนแม่ทะวิทยาและโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง และโรงเรียนเวียงเจดีย์ จ.ลำพูน โดยทีมงานได้จัดกิจกรรมแนะนำอาชีพที่ใช้เกมสนุกๆ มารวมกับการบรรยายอาชีพโดยพี่ๆ ต้นแบบอาชีพ จากทาง จ.เชียงใหม่ และพี่ๆ ต้นแบบอาชีพในพื้นที่ จัดเต็มกันชนิดที่ได้ทั้งเสียงหัวเราะ ความสนุกสนาน และได้ทั้งเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแบบอัดแน่นกันเลยทีเดียว เริ่มต้นแต่ละวันกันด้วยกิจกรรม “ขุมทรัพย์อาชีพ” ที่เราได้ใส่ข้อมูลอาชีพลงในบัตรคำ เพื่อให้เด็กๆ ช่วยกันออกเดินทางไปตามหาส่วนต่างๆ ของหัวใจอาชีพให้ครบ ภายในเวลาจำกัด (มากกกก) เมื่อได้พลังในการเรียนรู้กันแล้ว ก็จัดต่อด้วยการบรรยายข้อมูลอาชีพบบให้เลือกเข้าตามความสนใจ โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มอาชีพ […]