เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ ครูสอนการแสดง

The Drama Academy

The Drama Academy – เป็นโรงเรียนสอนการแสดง ที่เน้นสร้างให้นักเรียนสามารถใช้การแสดงเพื่อพัฒนาตัวเองสำหรับเป็นนักแสดง พิธีกร นักร้อง นักดนตรี รวมถึงใช้การแสดงเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง โดยมีแนวคิดที่ว่า การแสดงไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นสิ่งที่เรียนรู้และพัฒนาได้


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 5 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow : จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561


พี่ต้นแบบอาชีพ

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

Acting Coach และ ครูสอนการแสดง

ลักษณะงานของอาชีพ

 1. พูดคุย ซักถามกับพี่ๆต้นแบบ และสังเกตการทำงานของพี่ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานของ acting coach
 2. อาจจะได้เข้าร่วมในบางคลาสเรียนเพื่อให้เข้าใจบทบาทของ acting coach มากขึ้น

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงานและเวลาทำงาน : ตามตารางสอนการแสดงของครูทุกท่านของโรงสอนการแสดงในแต่ละวัน

* เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน หรือสามารถแต่งกายด้วยชุดสากลสุภาพที่ลุก นั่ง สะดวกได้

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

 1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
 2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
 3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
 4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
 5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

 1. สายการเรียนใดก็ได้
 2. เป็นคนที่รักในงานด้านการแสดง และ การเป็นครู
 3. สามารถสอนและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสอนได้
 4. เป็นคนที่รักการเรียนรู้ ช่างสังเกต ชอบศึกษามนุษย์

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด