เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ นักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี

Tax Audit International Ltd.

บริษัท Tax Audit International จำกัด


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow : จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61


พี่ต้นแบบอาชีพ

ลักษณะงานของอาชีพ

  1. ได้ออกไซด์งาน เพื่อไปตรวจสอบบัญชีของบริษัทลูกค้า
  2. ได้พูดคุย สอบถามรายละเอียดบัญชีของบริษัทลูกค้า
  3. ได้พูดคุยข้อมูลการทำงานในอาชีพนี้กับพี่ๆ นักบัญชีที่ทำงานในองค์กร 

เวลาเข้า – เลิกงาน

เวลาเข้า-เลิกงานจะขึ้นอยู่กับวันและเวลานัดของลูกค้า พี่ต้นแบบจะแจ้งน้องวันต่อวัน

เพราะว่ารูปแบบงานของผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องนัดลูกค้าเพื่อเข้าไปตรวจสอบบัญชีในบริษัทลูกค้า จึงมีเวลาเข้าออกที่ไม่แน่นอน

การแต่งกาย

ชุดนักเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

  1. มีความตรงต่อเวลาในการเข้างาน
  2. มีความขยัน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และซักถามสิ่งที่ตนเองอยากรู้
  3. มีความสนใจด้านการเงิน บัญชี
  4. ชอบงานด้านตัวเลข
  5. มีความตั้งใจ กระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้งานตลอดเวลา
  6. อยู่สายการเรียนอะไรก็ได้