เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ ภูมิสถาปนิก

Shma

Landscape Architecture and Urban Design.

Shma’s works seek simplicity in design strategies and approaches that carefully respond to the complexity and diversity of natural and human ecology which composed of climate, topography, history, culture and social phenomenon. The designs emerge from this content of each sites, thus a unique characteristic of each project is revealed.

Shma’s approach is to find the new possibility and new interpretation to the everyday territory by exploring new solution and to work comprehensively with client and multi–disciplinary.


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow : จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61


พี่ต้นแบบอาชีพ

ลักษณะงานของอาชีพ

น้องๆ จะได้มีโอกาสไปลงไซต์งานก่อสร้าง เจอกับผู้รับเหมา ดูวิธีการตรวจแบบ เห็นบรรยากาศการทำงานจริงในออฟฟิต

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์

เวลาทำงาน : 09.30 – 18.30 น.

** เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

*** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

ชุดนักเรียน หรือ ชุดสากลสุภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

  1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
  2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
  3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
  4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
  5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

  1. สายการเรียนใดก็ได้
  2. สนใจเรื่องการออกแบบพื้นที่ต่างๆ ให้มีความสวยงาม
  3. มีความคิดสร้างสรรค์ และ สนใจงานศิลปะ

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด