เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ สถาปนิกชุมชน

Openspace

Openspace เป็นพื้นที่เปิดสำหรับความร่วมมือจากหลากหลายอาชีพ ที่มีความสนใจในการทำงานกับชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย โดยมองไปถึงการเกิดขึ้นของชุมชนที่น่าอยู่ในอนาคต การจัดการทรัพยากร และพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เรายินดีเปิดพื้นที่นี้และร่วมมือกับผู้ที่สนใจสร้างสรรค์สิ่งดีๆร่วมกัน ด้วยมุมมองใหม่ และใจที่เปิดกว้าง

รูปบรรยากาศในที่ทำงาน


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow (รอบ 16) : 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561


พี่ต้นแบบอาชีพ

ลักษณะงานของอาชีพ

ทำงานร่วมกับชุมชนในการเก็บข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม ผ่านการพูดคุย ทำกิจกรรม ออกแบบ / งานเขียนแบบ / งานก่อสร้าง / งานทดลองวัสดุ โดยจะได้ลง

พื้นที่ไปในชุมชนจริงๆ ลุยงาน คุยกับชาวบ้านอย่างจริงจัง รับฟัง และทำความเข้าใจในสิ่งที่ชุมชนต้องการ เพื่อนำมาออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่จะได้ประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน

***รู้จักสถาปนิกชุมชนเพิ่มเติมได้ทาง www.goo.gl/4P3PDN***

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์ และอาจรวมถึงวันเสาร์ อาทิตย์ด้วยในบางสัปดาห์

เวลาทำงาน : เวลาเข้า-ออกงานไม่แน่นอน เนื่องจากเวลาทำงานขึ้นอยู่กับเวลาของการลงชุมชนด้วย

* เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

สามารถแต่งกายด้วยชุดสากลสุภาพได้

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

  1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
  2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
  3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
  4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
  5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

  1. สายการเรียนวิทยาศาสตร์ (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
  2. ชอบงานลงพื้นที่ชุมชน ไม่กลัวแดด 
  3. สามารถคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นคนที่เพิ่งรู้จักครั้งแรกได้
  4. ช่างสังเกตและสนใจสิ่งรอบตัว กล้าแสดงออกและกล้าแบ่งปันความคิดเห็น
  5. มีความสนใจว่าความรู้ของสถาปนิกจะนำไปปรับใช้กับชุมชนได้อย่างไร