เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ แพทย์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ในปี พ.ศ.2452 ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ถูกสร้างขึ้นจากความจงรักภักดี ของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ด้วยประสงค์จะใช้เป็นที่ประทับ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่เสด็จประพาสเมืองปราจีนบุรี แต่สวรรคตเสียก่อน ตึกหลังนี้จึงได้รับใช้รับเสด็จพระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นตึกหลังนี้เป็นมรดกตกทอดมาเป็นของพระยา อภัยวงศ์วรเชษฐ (ช่วง อภัยวงศ์) ต่อมาพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ซึ่งเป็นหลานของพระยาอภัยวงศ์วรเชษฐ ได้กรรมสิทธิ์ในสิ่งเหล่านี้จึงได้ประทานตึกหลังนี้แก่มณฑลทหารบกที่ 2 ตั้งเป็นสถานพยาบาล และต่อมาทางจังหวัดปราจีนบุรีขอโอนมาเปิดใช้เป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2484 เพื่อเกียรติแห่งคุณความดี ของท่านผู้เป็นเจ้าของ หลังจากที่โรงพยาบาลได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้างเป็นอาคารผู้ป่วย ตึกหลังนี้จึงมิได้ใช้เป็นสถานที่บริการผู้ป่วย ได้รับการอนุรักษ์ไว้นับแต่นั้นเป็นต้นมาและได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2533 ได้รับรางวัลพระราชทานอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2542 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลศูนย์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2539 ได้มีการปรับปรุงทั้งด้าน โครงสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัย มีการจัดหาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในทุกด้าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบริการตั้งแต่ปี 2539 มาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งผ่านการรับรองในปี 2553 ปัจจุบันโรงพยาบาลมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 65 ไร่ 1 งาน 11.52 ตารางวา มีเตียงรับผู้ป่วยจำนวน 486 เตียง

ภาพบรรยากาศสถานที่ทำงาน


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow : จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61


พี่ต้นแบบอาชีพ

นพ.โอฬาริก มุสิกวงศ์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารี

ลักษณะงานของอาชีพ

 1. สังเกตการณ์การปฏิบัติการของพี่หมอ และอาจได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆ เช่น พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ 
 2. พูดคุยกับพี่ๆ เกี่ยวกับการทำงานอาชีพหมอ หรือการทำงานในโรงพยาบาล
 3. สังเกตการณ์ผู้ป่วยร่วมกับพี่ต้นแบบ
 4. ออกตรวจคนไข้กับหมอจริง เจอประสบการณ์ที่หมอต้องเผชิญ

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์

เวลาทำงาน : 06.30 – 21.00 น. และ มีช่วงที่จำเป็นต้องทำงานในวันหยุดที่ไม่สามารถระบุแน่นอนได้ (อาจต้องทำงานในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ด้วย)

 

ที่พักตลอดช่วงไป job shadow อาชีพนี้ที่โรงพยาบาลจะมี 2 กรณี คือ

 1. กรณีที่ช่วงที่ไป job shadow 10 วัน ทางที่พักของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (จ.ปราจีนบุรี) มีที่พักว่าง ทางน้องจะสามารถเข้าไปพักในโรงพยาบาลได้ 10 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับที่พักเพิ่มเติม
 2. กรณีที่ช่วงที่ไป job shadow 10 วัน ทางโรงพยาบาลไม่มีที่พักในโรงพยาบาลว่าง ทางน้องจะต้องมีค่าที่พักเพิ่มเติม โดยทีมงานและพี่ต้นแบบอาชีพจะช่วยหาที่พักซึ่งไม่ไกลจากโรงพยาบาลให้

*สำหรับค่าอาหารและค่าเดินทางน้องต้องเตรียมมาเอง

** เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

*** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

 1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
 2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
 3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
 4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
 5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

 1. เรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์
 2. สามารถไปค้าง ในโรงพยาบาล(หากมีที่พักในโรงพยาบาลว่าง) หรือ ที่พักที่ใกล้กับโรงพยาบาล(หากมีที่พักในโรงพยาบาลไม่ว่าง) ได้ตลอดช่วง 10 วันที่ไป Job Shadow Z
 3. อดทน และมีใจพร้อมที่จะไปเผชิญกับเหตุการณ์จริงของเหล่าคนไข้ที่เกิด แก่ เจ็บ ตาย
 4. ตื่นง่าย หลับง่าย

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด