เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ Creative เพื่อสังคม

CreativeMOVE

CreativeMOVE คือองค์กรนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Agency)
ก่อตั้งโดยผู้ก่อตั้ง PORTFOLIOS*NET ที่มีเว็บไซต์นำเสนอนวัตกรรมในสายงานสร้างสรรค์ ศิลปะ และการออกแบบ เผยแพร่โครงการและแคมเปญจากทั่วโลกที่เข้ามาแก้ปัญหาสังคมได้อย่างน่าสนใจ ด้วยต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสาย Creative, Art และ Design ได้เห็นความเป็นไปได้ของไอเดียดีๆ ที่เกิดได้จริง และยังเปิดพื้นที่ให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมเป็นที่ปรึกษาการทำโปรเจคเพื่อสังคมตั้งแต่ระดับบุคคล ไปจนถึงระดับองค์กร


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow (รอบ 15) : 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2561

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow (รอบ 16) : 23 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561


พี่ต้นแบบอาชีพ

ลักษณะงานของอาชีพ

น้องๆ จะได้เข้าไปพูดคุย ซักถามกับพี่ๆ ต้นแบบ สังเกตการทำงานของพี่ๆ ทีม CreativeMOVE  ตั้งแต่การสร้างสรรค์ ออกแบบและบริหารจัดการ แคมเปญรณรงค์ กิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR และการสื่อสารเพื่อสังคม

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์

เวลาทำงาน : 10.00 – 19.00 น.

* เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

ชุดลำลองสุภาพ

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

 1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
 2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
 3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
 4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
 5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

 1. สายการเรียนใดก็ได้
 2. สนใจในเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคม  และมีความรู้พื้นฐานในเรื่อง ปัญหาสังคม พร้อมที่จะหาแนวทางแก้ปัญหา
 3. สนใจงานด้าน Creative Art และ   Design
 4. ทักษะที่ต้องมีขั้นพื้นฐาน  :
  • ความรู้พื้นฐานในโปรแกรม   Powerpiont, Microsoft word และสามารถใช้ Social Media ได้
  • มีความสามารถในการ อ่านเขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้
  • มีความสามารถในการเจรจาและพูดคุย