เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ PR agency

Public Hit Company Limited

Public Hit Company Limited บริษัทประชาสัมพันธ์ชั้นแนวหน้าแห่งหนึ่งของวงการ ผู้นำเอาประสบการณ์จากการทำงานด้านสื่อสารมวลชน บวกเข้ากับประสบการณ์การทำงานด้านประชาสัมพันธ์หล่อหลอมเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างความต้องการของทั้งนักข่าวและลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความต้องการของลูกค้าที่สุด

รูปด้านนอกที่ทำงาน


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow (รอบ 15) : 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2561


พี่ต้นแบบอาชีพ

ลักษณะงานของอาชีพ

 1. พูดคุย ซักถามกับพี่ๆต้นแบบ และสังเกตการทำงานของพี่ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงานของ PR agency ตั้งแต่งานเอกสารที่อยู่เบื้องหลัง การประชุมเตรียมงาน การพบปะลูกค้า
 2. รับผิดชอบแบบฝึกหัดหรือภาระงานในออฟฟิศตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การ clipping เป็นต้น
 3. อาจจะได้ร่วมทีมกับพี่ต้นแบบในการออกงานอีเว้นท์

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์

เวลาทำงาน : 08.00 – 18.00 น.

* ในวันที่มีอีเว้นท์ อาจจะต้องทำงานในวันเสาร์หรืออาทิตย์ และอาจจะเลิกงานไม่ตรงเวลา

** เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

*** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

สามารถแต่งกายด้วยชุดสากลสุภาพได้

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

 1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
 2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
 3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
 4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
 5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

 1. สายการเรียนใดก็ได้
 2. สนใจเรื่องการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร การเขียนข่าว การทำความรู้จักกับสื่อ
 3. รักการติดต่อ ประสานงาน มีไหวพริบ
 4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี อ่อนน้อมถ่อมตนเข้ากับพี่ๆได้
 5. เปิดใจ ไม่เกี่ยงงานที่ได้รับ และมีทัศนคติที่ดีต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น