เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ Viral VDO Creative

บริษัท สุรเสกข์ จำกัด

บริษัท สุรเสกข์ จำกัด ผลิต Clip VDO ที่มีคุณค่าเพื่อสังคม เรานำเสนอคุณค่าที่กลุ่มเป้าหมายต้องการผ่านการทดลองสังคมในแนวทางที่เรียกว่า social experimental ซึ่งเราเป็นองค์กรขนาดเล็กทำให้เป็นโอกาสที่ดีมากๆ ที่น้องๆ จะได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow : จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61


พี่ต้นแบบอาชีพ

พี่สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์

ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์

ลักษณะงานของอาชีพ

 1. พูดคุย ซักถามกับพี่ๆต้นแบบ และสังเกตการทำงานของพี่ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต Viral VDO clip ในรูปแบบ social experimental, กระบวนการนำเสนองานให้กับลูกค้า, กระบวนการถ่ายทำและผลิต
 2. มีส่วนร่วมในการระดมสมองร่วมกับทีมงาน ในการสร้างสรรค์ Viral VDO clip เพื่อแก้ปัญหาสังคม

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์

เวลาทำงาน : 09.00 – 16.30 น.

* เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

สามารถแต่งกายด้วยชุดสากลสุภาพได้

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

 1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
 2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
 3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
 4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
 5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

 1. สายการเรียนใดก็ได้
 2. สนใจการงานศิลปะ/งานสื่อสาร
 3. มีทักษะการวาดเขียน และมีทักษะด้านการสื่อสาร ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 4. ชอบการคิด โดยเฉพาะการคิดว่าจะทำอย่างไรให้สังคมดีขึ้น