เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ Web Designer

opendream

โอเพ่นดรีม ใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างและปรับใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาในประเด็น สุขภาพ, การศึกษา และ ชีวิตความเป็นอยู่

เราร่วมทำงานในประเด็นที่เรามุ่งหวังให้เป็นรากฐานหรือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่น สนับสนุนข้อมูลเปิดภาครัฐ, สร้างเครื่องมือเพื่อการข่าวยุคดิจิทัล สร้างเครื่องมือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ, สร้างเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการติดตามโรคระบาดในพื้นที่ห่างไกล หรือแม้กระทั่ง สร้างเกมเพื่อการเตรียมพร้อมเหตุภัยพิบัติ, สร้างเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หรือแม้่กระทั่ง สอนนักเรียนชั้นประถม 4 ส่งบอลลูนไปขอบอวกาศ

เราตระหนักดีว่าการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำได้เพียงแค่คนเดียว เราจึงทำงานร่วมกับองค์กร์เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น มูลนิธิ Google, มูลนิธิ Oxfam GB, Skoll Global Threats Fund หรือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพลังการทำงาน, ขยายผลกระทบ และ สร้างความยั่งยืน

รูปบรรกาศในที่ทำงาน


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow : จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61


พี่ต้นแบบอาชีพ

ลักษณะงานของอาชีพ

 1. พูดคุย ซักถามกับพี่ๆ ต้นแบบ เกี่ยวกับงานที่ใช้ graphic design เป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสาร เช่น การออกแบบไอคอน โลโก้ ออกแบบ presentation หรืองาน infographic ออกแบบเว็บไซต์ Mobile application
 2. ติดตามการทำงานของ web designer
 3. รับผิดชอบแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย

เวลาเข้า-เลิกงาน

วันทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์

เวลาทำงาน : 09.00 – 18.00 น.

* เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน

** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

สามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองสุภาพได้ (เสื้อยืด กางเกงยีนส์)

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

 1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
 2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
 3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
 4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
 5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

 1. สายการเรียนอะไรก็ได้
 2. มีความสนใจด้านศิลปะ และการทำงานศิลปะด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. สนใจงานออกแบบกราฟิก ชอบดูงานกราฟิกจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ โทรทัศน์ เป็นต้น
 4. สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop ได้

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด