เต็ม

ขณะนี้ปิดรับสมัครกับพี่ต้นแบบอาชีพนี้แล้ว

อาชีพ Game Designer

opendream

โอเพ่นดรีม ใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างและปรับใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาในประเด็น สุขภาพ, การศึกษา และ ชีวิตความเป็นอยู่

เราร่วมทำงานในประเด็นที่เรามุ่งหวังให้เป็นรากฐานหรือตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในสังคม เช่น สนับสนุนข้อมูลเปิดภาครัฐ, สร้างเครื่องมือเพื่อการข่าวยุคดิจิทัล สร้างเครื่องมือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ, สร้างเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการติดตามโรคระบาดในพื้นที่ห่างไกล หรือแม้กระทั่ง สร้างเกมเพื่อการเตรียมพร้อมเหตุภัยพิบัติ, สร้างเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย หรือแม้่กระทั่ง สอนนักเรียนชั้นประถม 4 ส่งบอลลูนไปขอบอวกาศ

เราตระหนักดีว่าการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำได้เพียงแค่คนเดียว เราจึงทำงานร่วมกับองค์กร์เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ เช่น มูลนิธิ Google, มูลนิธิ Oxfam GB, Skoll Global Threats Fund หรือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มพลังการทำงาน, ขยายผลกระทบ และ สร้างความยั่งยืน

รูปบรรกาศในที่ทำงาน


กำหนดการ Job Shadow อาชีพนี้

***ผู้สมัครทุกคนควรเช็คกำหนดการก่อนสมัคร***

ระยะเวลาที่เข้าไป Job Shadow อาชีพนี้ : 10 วัน

ช่วงวันที่เปิดให้ Job Shadow : จันทร์ที่ 8 – ศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 61


พี่ต้นแบบอาชีพ

ลักษณะงานของอาชีพ

  1. ได้เฝ้าติดตามขั้นตอนการพัฒนาเกมส์ว่ากว่าจะได้เกมส์แต่ละเกมส์ต้องผ่านกระบวนการใดบ้าง ตั้งแต่การคิดไอเดียวิธีการเล่น จนไปถึงการพัฒนาตัวเกมส์
  2. ร่วมออกไอเดียในการพัฒนาเกมส์
  3. พูดคุย ซักถามกับพี่ๆ ต้นแบบ เกี่ยวกับการพัฒนาเกมส์ เช่น แต่ละครั้งใช้บุคคลากรและทักษะอะไรบ้าง นอกจากวาดภาพและโปรแกรมมิ่ง แต่ละส่วนเขาทำงานร่วมกันยังไง ฯลฯ

เวลาเข้า – เลิกงาน

วันทำงาน : จันทร์ ถึง ศุกร์

เวลาทำงาน : 9:00 – 18.00 น.

* เด็กที่เข้าร่วมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการเข้างานทุกวันอย่างต่อเนื่อง และมีความตรงเวลาในการมาเข้างาน
** เวลาเลิกงานอาจไม่ตรงตามที่ระบุไว้ บางวันอาจเลิกเร็วกว่าเวลาที่กำหนด บางวันอาจจะต้องเลิกช้ากว่าเวลาที่กำหนด

การแต่งกาย

สามารถแต่งกายด้วยชุดลำลองสุภาพได้

คุณสมบัติของผู้สมัครอาชีพนี้

คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ

  1. มีความ active มีความตั้งใจ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ 
  2. กล้าขวนขวายหาความรู้ด้วยการเข้าไปพูดคุยตั้งคำถามกับพี่ๆ ทุกคนในสถานที่ทำงาน และกล้าเสนอตัวเข้าช่วยงานตามความสามารถที่มี
  3. มีความรับผิดชอบสูงต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับและการรักษาเวลานัดหมาย
  4. มีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ 
  5. มีน้ำใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับอาชีพนี้

  1. ชอบเล่นเกมส์ และมีความสนใจในการพัฒนาเกมส์
  2. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ

ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทาง

ดาวน์โหลด