ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินเป็นคนสนับสนุนธุรกิจด้วยการดูแลด้านการเงินเรื่องต่างๆ ตั้งแต่ กระบวนการทางบัญชีและรายงานการเงิน, การบริหารเงินทุน, การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน ไปจนถึงการจัดหาเงินทุนตามกลยุทธ์ของธุรกิจ

สิ่งที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินต้องทำจะเป็นการควบคุมดูแล และการเตรียมการเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น ดูแลและควบคุมระบบการบัญชี การเงินของธุรกิจให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส (เช่น วางแผนงาน ประชุม อ่านรายงาน พูดคุย มอบหมายงาน ติดตามงาน ฯลฯ), สื่อสารพูดคุยกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และสถาบันการเงิน, วางแผนการจัดหาเงินทุน เป็นต้น

 

ตำแหน่งนี้จะมีอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่แทบทุกจะบริษัท

คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินได้นั้น ควรจะเป็นคนที่สามารถมองไปข้างหน้าและวางแผนกลยุทธ์ได้ มีความรับผิดชอบ (accountability) มีความน่าเชื่อถือ และควรจะมีความซื่อตรง สุจริต

ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับอาชีพนี้ก็จะมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีต่างๆ ความรู้เรื่องการบริหารการเงิน และความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เราทำอยู่

 

สิ่งที่เรามอบกลับไปให้กับคนรอบข้างได้เมื่อเรามาอยู่ในอาชีพนี้หรือตำแหน่งนี้ก็คือ ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ตลอดช่วงระยะเวลาทำงานที่เราสั่งสมมาเราก็ได้ถ่ายทอดให้กับทีมงาน ให้กับองค์กรอื่นๆ ในฐานะที่ปรึกษา หรือแม้แต่การบริหารงานอย่างมีความถูกต้องโปร่งใสเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ในสังคมต่อไป

แต่ก็มีสิ่งที่ต้องแลกมาด้วย ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ก็หมายความว่ามีทีมงาน มีภาระงาน ที่เราต้องดูแลมากขึ้น ก็ต้องเบียดเบียนเวลาพักผ่อน เวลาครอบครัวของเรามากขึ้นไปด้วย

 

การจะเติบโตขึ้นมาถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินได้ไม่จำเป็นต้องจบพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมาโดยตรงก็ได้ แต่การเรียนจบพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมีข้อได้เปรียบในเรื่องกฏระเบียบต่างๆ ในการยื่นและเปิดเผยงบการเงิน

 

*ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พี่ต้นแบบอาชีพ ในกิจกรรม “รู้ยังนักการเงิน” ปี พ.ศ. 2560