a-chieve จัดสัมมนาครูแนะแนว “การแนะแนวเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”

a-chieve ร่วมกับ สสค., อบจ. สุรินทร์ และจังหวัดสุรินทร์ จัดงานสัมมนาสำหรับครูแนะแนวในพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 35 คน เพื่อช่วยสนับสนุนให้ครูแนะแนวและคุณครูที่ต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนแนะแนวได้มีเครื่องมือใหม่ๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนของตนเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในได้

การสัมมนาในครั้งนี้ a-chieve ได้ออกแบบเนื้อหาจากทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง หรือ Transformative Learning ที่เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากความเข้าใจภายใน ผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่กระทบเข้าไปในความรู้สึก จนเกิดเป็นความคิด ความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้ ต่อยอดจากฐานประสบการณ์เดิมของผู้เรียนแต่ละคน โดย a-chieve ได้นำกิจกรรมและเครื่องมือการเรียนรู้ที่พวกเราใช้ในกระบวนการเรียนรู้ของกิจกรรมต่างๆ ของเรามาแบ่งปันให้คุณครูที่เข้าร่วมทุกท่านได้เรียนรู้ร่วมกัน

สุดท้ายนี้ a-chieve ต้องขอขอบคุณ

> คุณครูทุกท่านที่สนใจในงานของเรา มาช่วยกันเติมพลัง และพร้อมที่จะนำไปขยายผลต่อไป

> สสค. ที่ช่วยสนับสนุนให้เราขยับเข้าสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงในการเรียนการสอนวิชาแนะแนวของประเทศไทยไปอีกขั้น

> ทีม อบจ.สุรินทร์ นำโดยท่านปลัดไกรศักดิ์ ที่ช่วยประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดการสัมมนาทั้งหมด

“workshop นี้ไม่มีโต๊ะ ไม่มีสิ่งกีดขวางการเรียนรู ้ ใช้แค่สองมือ หนึ่งใจ กับหลากหลายประสบการณ์เดิม เพื่อก่อเกิดความคิด ความรู้ใหม่ๆ”

“เริ่มต้นกระบวนการด้วยการทำความรู้จักและเริ่มสร้างพ ื้นที่ปลอดภัยร่วมกันผ่านกิ จกรรมรูปแทนตัว พร้อมบอกเล่าเรื่องราวของรู ปแทนตัวนั้นกับเพื่อนใหม่ใน วงย่อย”

“ทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนป ระสบการณ์การสอน การเรียนรู้ของแต่ละคนผ่านก ิจกรรม “เกาะประสบการณ์”

ซึ่งทำให้ประสบการณ์เก่าที่ ผู้เข้าร่วมแต่ละคนพกพามามี พื้นที่อยู่ในการ workshop นี้

ทั้งในฐานะความรู้ใหม่สำหรั บเพื่อนครู และเตรียมการต่อยอดความรู้ใ หม่ๆ ของตนเองในตอนจบ”

“ทบทวนเพื่อสร้างการเรียนรู้ ด้วยการตั้งวงคุยถึงความรู้ สึกที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้ทำลงไป และการเรียนรู้ใหม่ที่เกิดข ึ้นจากแต่ละคน

ถ้าเราสังเกตดีๆ จะเห็นว่าสิ่งที่แต่ละคนรู้ สึก ตัดสินใจทำ และได้เรียนรู้ จะเกิดขึ้นจากฐานประสบการณ์ เดิมของแต่ละคนทั้งหมด 

ดังนั้นการสร้างการเรียนรู้ จึงต้องให้พื้นที่สำหรับประ สบการณ์และความรู้เก่าเพื่อ ใช้ต่อยอด 

และเปิดกว้างสำหรับความรู้ใ หม่ๆ ที่แต่ละคนได้รับแตกต่างกัน อันเป็นผลมาจากประสบการณ์เด ิมที่ต่างกัน”

“กิจกรรมหลักอีกหนึ่งกิจกรรม สำหรับทำความรู้จักกับกระบว นการทบทวนตัวเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการรู้จั กและเข้าใจตนเองของคนแต่ละคน”

“คุณครูลองเล่นกิจกรรมทบทวนแ ละรู้จักตนเองที่ a-chiveve ใช้กับเด็กมัธยมเพื่อเป็นไอ เดีย แนวทางในการพัฒนา และการนำไปปรับใช้เป็นเครื่ องมือของตนเอง”

“เล่นเกมการ์ด ส่วนผสมอาชีพ (Version 1) เพื่อเห็นภาพและเข้าใจถึงแน วคิดการสร้างและออกแบบทางเลือกในอนาคตของแต่ละคน”

“ปิดท่าย workshop ด้ยการถอดบทเรียนของตนเองว่ าได้เรียนรู้อะไร และจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไ รได้บ้างกับงานของตนเอง”

สามารถตามดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร Press Release ได้ ที่นี่