ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ

Acting Coach และ ครูสอนการแสดง