“อาชีพและการประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กับตัวตนของแต่ละคนมากกว่าแค่เรื่องของเงิน”

ผู้ก่อตั้ง, ทีมออกแบบเนื้อหาและสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้

ภูมิสิทธิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย เอิร์ธ

“อาชีพและการประกอบอาชีพ เป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตน ความสัมพันธ์และบทบาทหน้าที่  รวมถึงสะท้อนประโยชน์ที่ตัวเรามีต่อคนรอบข้างและสังคม ดังนั้น อาชีพและการประกอบอาชีพจึงมีความหมายต่อตัวเราเป็นอย่างมาก และมีคุณค่าต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล

เราจึงอยากเห็นเยาวชนแต่ละคนเข้าใจความสำคัญของอาชีพ เห็นความสัมพันธ์ที่อาชีพมีต่อตัวตนของพวกเขา ต่อคนรอบข้าง ต่อสังคมที่พวกเขาอยู่อาศัย และใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของพวกเขาไปกับการประกอบอาชีพที่เหมาะสมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าให้กับตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่”